1. Az adatkezelő adatai
Név: HETHLAND Turisztikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 6723 Szeged, Szent László u. 20.
Cégjegyzékszám: 06-09-020769
Nyilvántartó cégbíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 24789042-2-06
Email cím: hethland@gmail.com Telefonszám: +36 30 373 3437

Jelen adatkezelési tájékoztató a HETHLAND Kft. https://eskuvo.hethland.hu/ weboldallal
kapcsolatos adatkezelési tevékenységének szabályait tartalmazza az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (a továbbiakban: Rendelet), valamint az információs
önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek
(a továbbiakban: Infotv.) való megfelelés céljából.

A HETHLAND Kft. a jelen tájékoztatóban meghatározottak alapján kezeli az érintettek
személyes adatait. Az adatkezelés kizárólag a jelen tájékoztatóban rögzített adatkezelésekhez és az
ott meghatározott adatkezelési célokra történik, a szükséges mértékben, ideig és módon. Az adatok
biztonsága érdekében a HETHLAND Kft. megtesz minden szükséges és elérhető biztonsági intézkedés
mind technikai szempontból, mind az adatkezelésben közreműködő személyek eljárása, illetve
tevékenysége szerint.

1. Az adatkezelések kapcsán alkalmazott jogszabályok jegyzéke

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április
27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (GDPR);

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
(Infotv.);

2. Fogalommeghatározások

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai,
szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező
alapján azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás,
közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján,
összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés,
illetve megsemmisítés;

3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli
kezelésük korlátozása céljából;

4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája,
amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos
személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez,
egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez,
tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére
használják;

5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek
következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy
a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további
információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy
azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált,
decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely
meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy
másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog
határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az
uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy
harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a
tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az
említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés
céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen
irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy
a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,

2

elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi;

13. „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi
állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi
szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy
egészségi állapotáról;

3. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A HETHLAND Kft. a https://eskuvo.hethland.hu/ weboldallal kapcsolatban kizárólag a jelen
tájékoztatóban rögzített adatkezelésekhez és az ebben meghatározott adatkezelési célokra
kezeli személyes adatait – kizárólag a szükséges mértékben, ideig és módon, mivel az érintettek
magánszférája és információs önrendelkezési joga kiemelten fontos.

3.1. Megrendelői igény rögzítése

A https://eskuvo.hethland.hu/ weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül az
érdeklődök továbbíthatják kérdéseiket, megkeresésüket, melyet a HETHLAND Kft. feldolgoz és arra
válaszol.

Az adatkezelés célja: A megrendelői igények rögzítése és teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: A felek közötti szerződés teljesítése érdekében történő adatkezelés.

A kezelt adatok köre:
– Név
– Email cím

Az adatok megismerésére a HETHLAND Kft. munkavállalói jogosultak.

Az adatkezelés időtartama: A felek közötti szerződés teljesítéséig kerülnek tárolásra az adatok.

4. A személyes adatok tárolásának módja

A HETHLAND Kft. az adatokat elektronikusan tárolja és megfelelő intézkedésekkel védi
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés
vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott
technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

5. A személyes adatok továbbítása harmadik országba

Az érintettek adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba.

6. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

Az érintettek adatainak kezelése kapcsán sem automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás
nem valósul meg.

7. Az érintettek megillető jogok az adatkezelés során

Az érintettet megillető jogok az adatkezelések kapcsán:
– tájékoztatáshoz való jog,
– hozzáféréshez való jog,
– helyesbítéshez való jog,
– törléshez való jog, „az elfeledtetéshez való jog”,
– korlátozáshoz való jog,
– tiltakozáshoz való jog,
– adathordozhatósághoz való joga,
– hozzájárulás visszavonásához való jog,
– panaszjog,
– bírósági jogorvoslathoz való jog.

7.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett az adatkezelés bármely szakaszában tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől az alábbiak
szerint. Ebben az esetben az adatkezelőnek a tájékoztatást haladéktalanul, de legkésőbb
25 napon belül meg kell adnia.

Az adatkezelő a tájékoztatást csak akkor tagadhatja meg, amennyiben bizonyítja, hogy az
érintett nem azonosítható, az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, ismétlődő vagy túlzó.

Ha az adatkezelő nem tesz eleget a tájékoztatási kötelezettségének, akkor 25 napon
belül tájékoztatnia kell az érintettet az intézkedés elmaradásáról, annak okáról, valamint az
érintett jogáról, hogy az adatkezeléssel összefüggésben panasszal élhet, ill. bírósághoz
fordulhat. A panasz, ill. bírósági jogorvoslat részleteivel kapcsolatban jelen tájékoztató
lentebb részletes információkat tartalmaz.

A tájékoztatást és intézkedést az adatkezelőnek az érintett számára díjmentesen
kell biztosítania. Azonban kivételesen észszerű mértékű díjat számolhat fel az adatkezelő,
vagy megtagadhatja a tájékoztatást és intézkedést, ha az érintett kérelme
egyértelműen megalapozatlan, ismétlődő vagy túlzó.

7.2. Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon.

A hozzáférési jog alapján az érintettet az alábbi információkról kell tájékoztatni kérés esetén:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes
adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli
címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen;

4

f) a felügyeleti hatósághoz (NAIH) címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
információ;
h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, vagy ezek hiánya,
valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető
információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen
várható következményekkel jár.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az
érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az
adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel, amelynek
felmerülése esetén az érintettet a költségekről előzetesen tájékoztatjuk.

Amennyiben az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az
adatkezelő széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja az
érintett rendelkezésére, kivéve ha azt más formátumban kéri.

7.3. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a
rá vonatkozó, pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett
jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján
történő – kiegészítését.

7.4. Törléshez való jog, „az elfeledtetéshez való jog”

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;
b) amennyiben az adatkezelés alapja az érintett hozzájárulása, és az érintett visszavonja a
hozzájárulását az adatkezeléshez, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fenti felsorolás értelmében
törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek
figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai
intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy
az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes
adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

5

A fenti esetekben meghatározott törlési kérelemnek az adatkezelő nem köteles eleget
tenni, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy
statisztikai célból, és a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan
veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Amennyiben a fenti okok valamelyik fennáll, és az adatkezelő nem köteles eleget tenni
az érintett törlési kérelmének, úgy 25 napon belül köteles az érintettet
tájékoztatni ezen körülményről, annak indokának megjelölésével.

7.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra
az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás
kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy
jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet
kezelni.

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést, az
adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

7.6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés
korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet köteles tájékoztatni a helyesbítésről, törlésről
vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel a személyes adatot közölték, kivéve ha ez
lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

7.7. Az adathordozhatósághoz való jog

6

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá
jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt
akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta,
ha
a) az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra,
hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti
közvetlen továbbítását.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot.
Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

7.8. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem
kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű
jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.

7.9. Hozzájárulás visszavonásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy – amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása
– az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonja. Azonban a hozzájárulás
visszavonásával a visszavonás előtti adatkezelés nem válik jogszerűtlenné.

A hozzájárulás visszavonása megvalósul a hethland@gmail.com címre küldött, törlés iránti
kérelemmel.

8. Jogorvoslat, Panaszjog, Bírósági jogorvoslat

8.1. Panaszjog

Az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál
– különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés
helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes
adatok kezelése jogszabálysértő. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH).

A panaszjog gyakorlása nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy az érintett, amennyiben úgy ítéli meg,
hogy személyes adatainak kezelése jogszabálysértő módon történik, egyéb közigazgatási vagy bírósági
jogorvoslati eszközhöz forduljon.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, amelynek
elérhetőségei az alábbiak:

7

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06-1/391-1400 Fax: 06-1/391-1410
Honlap: www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

8.2. Bírósági jogorvoslathoz való jog a NAIH, vagy más felügyeleti hatóság döntésével
szemben

Amennyiben adatkezelésével kapcsolatban a felügyeleti hatósághoz fordult (NAIH) és a
hatóság döntést hozott az ügyében, akkor az adatkezelés érintettje jogosult ezzel a döntéssel
szemben bírósági jogorvoslatot kezdeményezni. Az előbbi bírósági jogorvoslathoz való jog
akkor is megilleti az érintettet, ha az illetékes felügyeleti hatóság (NAIH) nem foglalkozik a
panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a panasszal kapcsolatos
eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal (NAIH) szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye
szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

8.3. Az adatkezelővel, vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való
jog

Az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy bírósági jogorvoslatot vegyen igénybe, ha
megítélése szerint a személyes adatainak nem jogszabályszerű kezelése következtében
megsértették az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogait. A bírósági jogorvoslathoz való jog
gyakorlása nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy az érintett, amennyiben úgy ítéli meg, hogy
személyes adatainak kezelése jogszabálysértő módon történik, egyéb közigazgatási vagy
bírósági jogorvoslati eszközhöz forduljon, vagy panasztételi jogát gyakorolja.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy
az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

9. Kártérítési felelősség és sérelemdíj

Amennyiben a nem megfelelő adatkezelés az érintettnek kárt okozott, akkor a
kár megtérítéséért az adatkezelő felel. Az érintett kártérítési vagy sérelemdíj iránti
igényét elsősorban az adatkezelővel szemben érvényesítheti.

10. Az adatvédelmi incidens és annak kezelése

Az Európai Adatvédelmi Rendelet (GDRP) alapján adatvédelmi incidens a biztonság olyan
sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy
jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az
azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adatvédelmi incidens esetén az adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 72 órán belül bejelenti az
incidenst az illetékes felügyeleti hatóságnak, illetve tájékoztatja az érintettet, ha az

9
adatvédelmi incidens valószínűsíthetően kockázattal jár a természetes személyek jogaira és
szabadságaira nézve.

1
Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelő adatai
Név: HETHLAND Turisztikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 6727 Szeged, Lőwy Sándor utca 33. B. ép.
Cégjegyzékszám: 06-09-020769
Nyilvántartó cégbíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 24789042-2-06
Email cím: hethland@gmail.com Telefonszám: +36 30 373 3437

Jelen adatkezelési tájékoztató a HETHLAND Kft. https://eskuvo.hethland.hu/ weboldallal
kapcsolatos adatkezelési tevékenységének szabályait tartalmazza az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (a továbbiakban: Rendelet), valamint az információs
önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek
(a továbbiakban: Infotv.) való megfelelés céljából.

A HETHLAND Kft. a jelen tájékoztatóban meghatározottak alapján kezeli az érintettek
személyes adatait. Az adatkezelés kizárólag a jelen tájékoztatóban rögzített adatkezelésekhez és az
ott meghatározott adatkezelési célokra történik, a szükséges mértékben, ideig és módon. Az adatok
biztonsága érdekében a HETHLAND Kft. megtesz minden szükséges és elérhető biztonsági intézkedés
mind technikai szempontból, mind az adatkezelésben közreműködő személyek eljárása, illetve
tevékenysége szerint.

1. Az adatkezelések kapcsán alkalmazott jogszabályok jegyzéke

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április
27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (GDPR);

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
(Infotv.);

2. Fogalommeghatározások

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai,
szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező
alapján azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás,
közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján,
összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés,
illetve megsemmisítés;

3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli
kezelésük korlátozása céljából;

4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája,
amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos
személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez,
egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez,
tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére
használják;

5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek
következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy
a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további
információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy
azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált,
decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely
meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy
másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog
határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az
uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy
harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a
tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az
említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés
céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen
irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy
a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi;

13. „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi
állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi
szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy
egészségi állapotáról;

3. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A HETHLAND Kft. a https://eskuvo.hethland.hu/ weboldallal kapcsolatban kizárólag a jelen
tájékoztatóban rögzített adatkezelésekhez és az ebben meghatározott adatkezelési célokra
kezeli személyes adatait – kizárólag a szükséges mértékben, ideig és módon, mivel az érintettek
magánszférája és információs önrendelkezési joga kiemelten fontos.

3.1. Megrendelői igény rögzítése

A https://eskuvo.hethland.hu/ weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül az
érdeklődök továbbíthatják kérdéseiket, megkeresésüket, melyet a HETHLAND Kft. feldolgoz és arra
válaszol.

Az adatkezelés célja: A megrendelői igények rögzítése és teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: A felek közötti szerződés teljesítése érdekében történő adatkezelés.

A kezelt adatok köre:
– Név
– Email cím

Az adatok megismerésére a HETHLAND Kft. munkavállalói jogosultak.

Az adatkezelés időtartama: A felek közötti szerződés teljesítéséig kerülnek tárolásra az adatok.

4. A személyes adatok tárolásának módja

A HETHLAND Kft. az adatokat elektronikusan tárolja és megfelelő intézkedésekkel védi
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés
vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott
technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

5. A személyes adatok továbbítása harmadik országba

Az érintettek adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba.

6. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

Az érintettek adatainak kezelése kapcsán sem automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás
nem valósul meg.

7. Az érintettek megillető jogok az adatkezelés során

Az érintettet megillető jogok az adatkezelések kapcsán:
– tájékoztatáshoz való jog,
– hozzáféréshez való jog,
– helyesbítéshez való jog,
– törléshez való jog, „az elfeledtetéshez való jog”,
– korlátozáshoz való jog,
– tiltakozáshoz való jog,
– adathordozhatósághoz való joga,
– hozzájárulás visszavonásához való jog,
– panaszjog,
– bírósági jogorvoslathoz való jog.

7.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett az adatkezelés bármely szakaszában tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől az alábbiak
szerint. Ebben az esetben az adatkezelőnek a tájékoztatást haladéktalanul, de legkésőbb
25 napon belül meg kell adnia.

Az adatkezelő a tájékoztatást csak akkor tagadhatja meg, amennyiben bizonyítja, hogy az
érintett nem azonosítható, az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, ismétlődő vagy túlzó.

Ha az adatkezelő nem tesz eleget a tájékoztatási kötelezettségének, akkor 25 napon
belül tájékoztatnia kell az érintettet az intézkedés elmaradásáról, annak okáról, valamint az
érintett jogáról, hogy az adatkezeléssel összefüggésben panasszal élhet, ill. bírósághoz
fordulhat. A panasz, ill. bírósági jogorvoslat részleteivel kapcsolatban jelen tájékoztató
lentebb részletes információkat tartalmaz.

A tájékoztatást és intézkedést az adatkezelőnek az érintett számára díjmentesen
kell biztosítania. Azonban kivételesen észszerű mértékű díjat számolhat fel az adatkezelő,
vagy megtagadhatja a tájékoztatást és intézkedést, ha az érintett kérelme
egyértelműen megalapozatlan, ismétlődő vagy túlzó.

7.2. Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon.

A hozzáférési jog alapján az érintettet az alábbi információkról kell tájékoztatni kérés esetén:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes
adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli
címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen;

f) a felügyeleti hatósághoz (NAIH) címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
információ;
h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, vagy ezek hiánya,
valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető
információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen
várható következményekkel jár.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az
érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az
adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel, amelynek
felmerülése esetén az érintettet a költségekről előzetesen tájékoztatjuk.

Amennyiben az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az
adatkezelő széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja az
érintett rendelkezésére, kivéve ha azt más formátumban kéri.

7.3. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a
rá vonatkozó, pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett
jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján
történő – kiegészítését.

7.4. Törléshez való jog, „az elfeledtetéshez való jog”

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;
b) amennyiben az adatkezelés alapja az érintett hozzájárulása, és az érintett visszavonja a
hozzájárulását az adatkezeléshez, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fenti felsorolás értelmében
törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek
figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai
intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy
az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes
adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

5

A fenti esetekben meghatározott törlési kérelemnek az adatkezelő nem köteles eleget
tenni, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy
statisztikai célból, és a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan
veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Amennyiben a fenti okok valamelyik fennáll, és az adatkezelő nem köteles eleget tenni
az érintett törlési kérelmének, úgy 25 napon belül köteles az érintettet
tájékoztatni ezen körülményről, annak indokának megjelölésével.

7.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra
az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás
kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy
jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet
kezelni.

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést, az
adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

7.6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés
korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet köteles tájékoztatni a helyesbítésről, törlésről
vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel a személyes adatot közölték, kivéve ha ez
lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

7.7. Az adathordozhatósághoz való jog

6

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá
jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt
akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta,
ha
a) az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra,
hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti
közvetlen továbbítását.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot.
Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

7.8. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem
kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű
jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.

7.9. Hozzájárulás visszavonásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy – amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása
– az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonja. Azonban a hozzájárulás
visszavonásával a visszavonás előtti adatkezelés nem válik jogszerűtlenné.

A hozzájárulás visszavonása megvalósul a hethland@gmail.com címre küldött, törlés iránti
kérelemmel.

8. Jogorvoslat, Panaszjog, Bírósági jogorvoslat

8.1. Panaszjog

Az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál
– különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés
helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes
adatok kezelése jogszabálysértő. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH).

A panaszjog gyakorlása nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy az érintett, amennyiben úgy ítéli meg,
hogy személyes adatainak kezelése jogszabálysértő módon történik, egyéb közigazgatási vagy bírósági
jogorvoslati eszközhöz forduljon.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, amelynek
elérhetőségei az alábbiak:

7

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06-1/391-1400 Fax: 06-1/391-1410
Honlap: www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

8.2. Bírósági jogorvoslathoz való jog a NAIH, vagy más felügyeleti hatóság döntésével
szemben

Amennyiben adatkezelésével kapcsolatban a felügyeleti hatósághoz fordult (NAIH) és a
hatóság döntést hozott az ügyében, akkor az adatkezelés érintettje jogosult ezzel a döntéssel
szemben bírósági jogorvoslatot kezdeményezni. Az előbbi bírósági jogorvoslathoz való jog
akkor is megilleti az érintettet, ha az illetékes felügyeleti hatóság (NAIH) nem foglalkozik a
panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a panasszal kapcsolatos
eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal (NAIH) szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye
szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

8.3. Az adatkezelővel, vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való
jog

Az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy bírósági jogorvoslatot vegyen igénybe, ha
megítélése szerint a személyes adatainak nem jogszabályszerű kezelése következtében
megsértették az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogait. A bírósági jogorvoslathoz való jog
gyakorlása nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy az érintett, amennyiben úgy ítéli meg, hogy
személyes adatainak kezelése jogszabálysértő módon történik, egyéb közigazgatási vagy
bírósági jogorvoslati eszközhöz forduljon, vagy panasztételi jogát gyakorolja.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy
az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

9. Kártérítési felelősség és sérelemdíj

Amennyiben a nem megfelelő adatkezelés az érintettnek kárt okozott, akkor a
kár megtérítéséért az adatkezelő felel. Az érintett kártérítési vagy sérelemdíj iránti
igényét elsősorban az adatkezelővel szemben érvényesítheti.

10. Az adatvédelmi incidens és annak kezelése

Az Európai Adatvédelmi Rendelet (GDRP) alapján adatvédelmi incidens a biztonság olyan
sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy
jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az
azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adatvédelmi incidens esetén az adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 72 órán belül bejelenti az
incidenst az illetékes felügyeleti hatóságnak, illetve tájékoztatja az érintettet, ha az

9
adatvédelmi incidens valószínűsíthetően kockázattal jár a természetes személyek jogaira és
szabadságaira nézve.